Archiv
Vše na jednom místě

2/2016: Milosrdenství

Editorial (5–9)

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství (13–14)

Petr Chalupa, Formule „jeho milosrdenství (trvá) na věky“ ve Starém zákoně (15–29)

Guy Bedouelle, Od pokolení do pokolení (30–41)

Serge-Thomas Bonino OP, Boží spravedlnost a milosrdenství podle svatého Tomáše Akvinského (42–53)

Pavel Vojtěch Kohut OCD, Důvěra v milosrdenství. Reakce „sester v Duchu“ na doznívající jansenismus  (54–65)

Prokop Brož, Ne znechucení, ale novou chuť. Šance, kterou milosrdný Bůh dává člověku (66–77)

Vojtěch Janšta, Maria, Matka milosrdenství (78–95)

 

70 Kč

1/2016: Posvěť se jméno tvé

Dopis čtenářům (5)

Editorial (7)

Angelo Scarano, Výklad prosby "Posvěť se jméno tvé" (13–26)

Vojtěch Novotný, Jak může Bůh Otec posvěcovat své jméno? (27–44)

Pavel Vojtěch Kohut OCD, Těšit se z toho, že Bůh je Bohem: Jak se BOží jméno stává svatým v životě křesťanů (45–56)

Milena Machulová, Posvěť se jméno tvé: Mohou křesťanské hodnoty posvěcovat Boží jméno? (58–65)

Dominik Opatrný, Mezi blasfémií a onomoklasmem: O úctě k BOžímu jménu dnes (66–73)

Jaroslav Franc, Posvěť se jméno tvé v arabské kultuře: Jméno transcendentního Boha v tradici islámu a jeho vztah ke stvořenému světu (74–92)

Samir Khalil Samir, Papež František a pozvání k dialogu s islámem (93–104)

 

70 Kč

4/2015: Chudí

Editorial (5–6)

Pierre Coulange, Bůh má privilegium vidět chudé (7–16)

Vojtěch Brož, Chudoba v Bibli - od prokletí k blahoslavenství (17–42)

Olivier Boulnois, Nejvyšší chudoba: Františkánská zkušenost, výzva k zamyšlení? (43–57)

Jan Hojda, Chudý před Bohem a chudý v Bohu: "Nepřiměřená" láska Boha k člověku a jjeí trinitární základ (58–68)

Gerhard Ludwig Müller, Chudoba je pro církev výzvou: Souvislost soteriologie a etiky (70–75)

Karel Sládek, Chudí v "zelené ecyklice" Laudato si´papeže Františka (75–87)

Jaroslav Brož, Kristovo smýšlení: ponížení jako cesta k vyvýšení (Flp 2, 6–11) (88–99)

 

50 Kč

3/2015: Kenoze: moc v bezmoci

Editorial (5–7)

Pavel Frývaldský, Tajemství Boží pokory v teologii Romana Guardiniho (8–29)

Werner Löser, Poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži (Flp 2, 8). Teologie kenoze v myšlení Hans Urs von Balthasara (30–43)

Peter Henrici, Dialektika, nebo láska. Filosofické pojetí stvoření světa jako kenoze (44–53)

Gisbert Greshake, Misie a kenoze. Základní myšlenka Alberta Peyriguéra (54–61)

José Granados, K teologii trpícího těla (62–81)

Radek Martinek, Kenoze obřadnosti. Koncilní papežská berla - férula a Druhý vatikánský koncil (82–96)

 

50 Kč

2/2015: Vnitřní modlitba

Editorial (5–10)

Hans Urs von Balthasar, Křesťanská modlitba je odlišná (11–16)

Jean DaniélouModlitba a Trojice (17–24)

André Louf,Liturgie vnější a vnitřní  (25–32)

Antonio Sicari, Aktuálnost jednoho dokumentu. Nad listem Kongregace pro nauku víry Orationis formas (1989)(33–36)

Angelo Scola, Modlitba, nejvyšší vyjádření lidské svobody (37–43)

Pavel Vojtěch Kohut, "Marie a Marta musejí kráčet spolu" (7H 4, 12). Vztah života a vnitřní modlitby v nauce svaté Terezie z Ávily (44–60)

Adrienne von Speyr, Láska v modlitbě (61–65)

Zuzana Holasová – Marie Ventová, Ve vnitřní modlitbě nalézáme svůj osobní vztah k Bohu. Rozhovor o vnitřní modlitbě (66–71)

Vojtěch Novotný, (Ne)vyslyšená modlitba (72–83)

 

50 Kč

1/2015: Otče náš, jenž jsi na nebesích

Editorial (5)

Angelo Scarano, Globální pohled na modlitbu Páně (8–21)

Thomas Söding, Modlitba v Duchu: Otčenáš -ústřední prvek Ježíšova učení (22–33)

Jean-Pierre Batut, Modlit se k Otci  skrze Syna v Duchu: Úvahy o specifičnosti křesťanské modlitby (34–50)

Jean-Robert Armogathe, "Otec, který je na nebesích" a "Otec na výsosti": Židovské liturgické pozadí modlitby Páně (51–58)

Pavel Vojtěch Kohut, "Otec ve skyrtosti" (Mt 6,6.18): Křesťanská zkušenost neuchopitelné blízkosti Otce v evangeliích (59–73)

Pierguseppe Bernardi, Trinitární hypostaze Otce: Jak je možné vidět Neviditelného? (74–91)

Josef Bartoň, Česká tvář modlitby Páně (92–101)

 

50 Kč