Mezinárodní katolická revue Communio

Mezinárodní katolická revue Communio je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Revue založili – po předchozích průpravných krocích – v roce 1972 mj. Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac a Joseph Ratzinger. Česká edice vychází od roku 1996 péčí občanského sdružení „Sdružení Communio“. Je součástí mezinárodního konsorcia, v němž je sdruženo patnáct národních redakcí ze tří kontinentů. Volná výměna textů je pro všechny edice zdrojem velkého myšlenkového bohatství. Periodikum ale není pouhou jazykovou mutací jednotného vzoru: výběr témat i textů je zodpovědností každé jednotlivé redakce, jež také dbá o patřičné zastoupení textů původních.

Mezinárodní katolická revue Communio v českém jazyce pak začala vycházet v roce 1997. Česká redakce usiluje především o to, aby místní církvi zprostředkovávala výhled k reflexi zahraničních autorů, kterou doplňuje souznějícími texty autorů domácích.Snaha hovořit o podstatném vedla českou redakci k tomu, že v dosavadních ročnících pojednala o těchto tématických okruzích: Božské ctnosti, Kredo, Tajemství Ježíšova života, Svátosti. Jednotlivé svazky byly věnovány těmto tématům: Communio – program, Tajemství Boha Otce, Eucharistie a Trojice, Liturgie, Slovo Boží, Člověk v Božím světle, Svatost dnes, Bohu zasvěcený život, Hans Urs von Balthasar (1905–1988), Jak bolí Bůh? In memoriam Karla Vrány (1925–2004), Lidská důstojnost a osoba, „Bůh stvořil člověka... jako muže a ženu“, Kristus a náboženství, Věrnost, Svoboda a zodpovědnost, Ježíš Kristus – záře Boží slávy, Otcovství, Přirozený zákon, Tajemství Církve a Izraele, John Henri Newman. U příležitosti apoštolské cesty papeže Benedikta XVI. do České republiky byl vydán svazek obsahující všechny překlady textů Josepha Ratzingera, které dosud v revue vyšly: Pocta Benediktu XVI.

MKR Communio je recenzovaný odborný časopis, vychází 4× ročně. Recenzovány jsou všechny publikované texty s výjimkou editorialu a zpráv. Vědecké a přehledové statě jsou publikovány po nezávislém recenzním řízení.Ke všem odborným článkům je na konci čísla přiložen anglický abstract. Časopis je zařazen v databázi ERIH plus a na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.