Blog
Na cestu či ke kafi

Slavení eucharistie jako zpřítomnění synodality

Všichni Kristovi učedníci jsou povoláni sdílet se všemi lidmi „radost a naději, smutek a úzkost…“ (GS 1) a tím církvi,

 která je v Kristu „znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva“ (LG 1), propůjčovat živou tvář. Každý pokřtěný ztělesňuje Krista, jenž svou církev učinil královstvím „kněží před Bohem, svým Otcem“ (Zj 1,6). „V něm se totiž všichni věřící stávají svatým a královským kněžstvem.“ (PO 2). Mají-li však všichni věřící podíl na Kristově kněžství a jsou-li sjednoceni ve svátostném kněžství, jež vyplývá ze křtu, jsou společníci na cestě („syn-hodoi“)[1]. Synodalita církve vyplývá z její sakramentality: Církev a synoda jsou synonyma.[2]

Synodalita („syn-hodos“) označuje společné kráčení církve jakožto Božího lidu po cestě, jejímž cílem je setkání s Kristem. Synodalita nemá účel sama o sobě, nýbrž podléhá primátu evangelizace, jak opakovaně objasnil papež František.[3] Metoda („met-hodos“ – cesta směrem k něčemu) spočívá ve třech synodálních krocích: „vnímat – interpretovat – zvolit“ a má svůj pravzor ve vyprávění o emauzských učednících (Lk 24,13-35). Kráčení s Ježíšem, jeho methodos, jež zahrnuje nejprve naslouchání zprávám učedníků a následně odhalování smyslu Písma, vrcholí v lámání chleba, které jim otevírá oči, takže jej mohou rozpoznat. Slavení eucharistie se zde vyjevuje jako původ, vrchol a sjednocující bod synodality.[4]

Tělo – východisko cesty k osobnímu Bohu

Jak se může Bůh nacházet v těle? Copak není příliš ubohé a nepatrné? Nezavání to projekcí lidskosti či živočišnosti do Boha?

Ve skutečnosti tělo směřování k transcendenci nebrání, naopak je prvním prostorem otevřenosti mimo vlastní já. Uvažme, že díky tomu, že máme tělo, nemůžeme sebe sama obsáhnout pohledem – na záda se nám může podívat jen někdo jiný. Transcendence těla se dále projevuje rovněž tím, že si jej nelze vybrat ani se s ním dopředu seznámit, než ho člověk obdrží; lze ho pouze přijmout tak, jak je. Navíc tělo svědčí o naší křehkosti: žádná živá bytost není schopna zajistit sama od sebe pokračování své existence – její život vždy závisí na okolí a potřebuje ho, počínaje potřebou dýchat a sytit se. Konečně tělo nás neustále vrhá vstříc setkání s tím, co nás přesahuje, protože je primárním místem setkání se světem a s druhými.

 

Cesta smyslů

Bible popisuje modly takto: „Mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí. Mají uši, ale neslyší, mají nos, ale nečichají. Mají ruce, ale nehmatají, mají nohy, ale nechodí, hlas nevydávají svým hrdlem.“  (Žl 115, 5–7). Živý Bůh naopak nemá oči, ale vidí, nemá ústa, ale pronáší slova, nemá uši, ale naslouchá, nemá ruce, ale dotýká se a nechává se zasáhnout láskou.  Jiný žalm přece říká: „Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? Že by neviděl, kdo utvořil oko?“ (Žl 94, 9). Jsme tedy obrazem Božím, protože naše oči vidí, naše uši slyší a naše ruce se dotýkají.  Jestliže nás smysly připodobňují Bohu, logicky by též měly být schopné jej vnímat.

 

Strach a naděje

Co máme vlastně na mysli, když říkáme „naděje“? Co je to „naděje“? Kdo zde doufá a v co doufají ti, kteří doufají? Předně je jasné jedno: naděje má co dělat s budoucností. Znamená, že člověk od budoucnosti očekává radost, štěstí, které ještě nemá. Do té míry spočívá naděje na časovosti, jež zahrnuje to, že člověk nikdy neobsáhne zcela svou bytnost. Je sám sebou jen v neustálém napětí od minulosti přes přítomnost až po budoucnost. Avšak naděje, které souvisejí s časovostí, mohou být samozřejmě velmi odlišné kvality. Dítě může doufat v to, že příští den bude dnem školních prázdnin, v dobré vysvědčení a příjemné důsledky, které jsou s tím spojeny. Může doufat v to, že dostane kousek koláče, nebo v pěkný výlet; mnoho podobných nadějí tvaruje celý náš život a propůjčuje mu různé barvy. Všechny tyto naděje však nejsou tou nadějí, o niž v podstatě jde. Co je tím tedy míněno? 

 

O Kristově narození a křesťanské plodnosti v mariánských meditacích Adrienne von Speyr

Obecné téma „zrození“ se v křesťanském pojetí soustředí do jediného konkrétního bodu, který se pak sám stává zakládajícím všeobecným principem. Jedná se o

Giotto di Bondone narození Ježíše Krista, Syna Božího. Díky tomu, že se Bůh stává člověkem, je lidství navždy přijato do Boha, jak nás učí Atanášovo vyznání víry. Skrze Krista se tedy jako lidé můžeme podílet na božství a najít v něm své naplnění. Tím, že Bůh hmatatelně vchází do lidské skutečnosti, proměňuje ji a v obyčejném lidském konání se najednou otevírá cesta spásy. Bůh při této průlomové události nejedná sám – chce s člověkem spolupracovat až do té míry, že se na něm stává sám závislým. Proto Boží Syn nesestupuje z nebe jako mocný vladař a vůdce, ale sestupuje do mateřského lůna, aby přišel na svět jako bezbranné nahé dítě odkázané na péči své matky.

A je to právě Kristova Matka, kdo jako první vyslovuje své „ano“, aby se tato ústřední událost lidských dějin mohla vůbec odehrát. Maria dává k dispozici Bohu celou svou bytost, včetně svého těla, a jako Matka Boží je na oplátku jedinečným způsobem vtažena to tajemství Kristova narození. Sotva bychom hledali výmluvnější příklad křesťanské plodnosti. Naopak můžeme říct, že narození Krista skrze Marii, Matku a Pannu, se stává vzorem křesťanské plodnosti, trvale určujícím další život církve. Adrienne von Speyr (1902–1967), švýcarská mystička a lékařka, ve své knize „Služebnice Pána“ nabízí svým čtenářům jedinečný vhled do tohoto tajemství.

Akord, harmonie a rytmus: Výpověď hudby o Trojjediném Bohu

Bůh má mnoho způsobů, kterými nás přitahuje pod svá láskyplná křídla a zasvěcuje do své dobroty, proč by právě hudba nemohla být jeho dalším obtiskem? Právě ona nám o Bohu sděluje mnohé. Odhaluje skrytá tajemství Lásky, jež nás ohromuje svou krásou, dává nám pochopit něco z neuchopitelné a nepojímatelné Trojice a dovoluje nám být na tomto vztahu čisté dobroty účastni.

Niterní touha srdce nás zavádí do mnoha zatáček a úkrytů a dává nám poznat, že právě krása kolem nás a dobro, kterým jsme obklopeni, mohou ukonejšit naši úpěnlivou touhu po blaženosti a melodie tohoto světa odkazuje právě tam, kde jedině se vyplatí prosit a tlouct.[1] Lidská zkušenost s hudbou pomůže člověku přiblížit se tajemství Boha a stvoření najednou; ač odpovědi mnohdy výslovně nerozumíme, vlévá se nám při střetu s hudební melodií pokoj a klid do duše. Hudba, kterou mluví Krása sama, nám sděluje odpovědi na otázky a odhaluje tajemství, na které se lidské duše snaží odpovědět tisíce let. 

Zůstat sami sebou a zároveň být lidmi dneška

Kultura, v níž se pohybujeme v době globalizace, vyžaduje velkou dávku ostražitosti, protože ne všechny podněty, které nás zasahují, jsou slučitelné s naší křesťanskou identitou. To neznamená, že bychom nestáli před výzvami, které můžeme považovat za hlas doby a za pobídku k prohlubování naší vlastní křesťanské identity v proměnlivosti. Od jasného vymezení naší identity se následně odvíjí velmi mnohé, například spiritualita a identita duchovních místní církve u nás. A nemylme se, jasnějším vědomím naší kolektivní identity v rámci velké celosvětové církve se nestaneme méně katolíky, ale přesně naopak. Jedině ten, kdo si váží sám sebe a své vlastní identity, může pozitivně vnímat zároveň stejnou i odlišnou identitu ostatních a také všechny obohacovat svou specifickou dějinnou zkušeností. Je otázkou, zda kvůli nedostatečnému povědomí ohledně identity naší místní církve něco nedlužíme církvi celosvětové – univerzální.