4/1997: Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího a našeho Pána

Editorial (331–332)

Hans Urs von Balthasar , „Bůh z Boha, Světlo ze Světla…“ (333–336)

Joseph Ratzinger , Ježíš Kristus dnes (337–354)

Jean-Pierre Batut , Čistota a „odmítnutí brát“. Ježíš tváří v tvář prvotnímu pokušení (355–362)

Louis Bouyer , Prosté pohledy na Krista. Theolog odpovídá na otázky laikovy (363–373)

Werner Löser , Ježíš Kristus – Syn Boží zrozený z Otce přede všemi věky. Význam výpovědi o preexistenci v současné theologii (374–389)

Piero Coda , Následování Krista jako přebývání v Trojici dle evangelia sv. Jana (390–413)

Maria A. Crippa , Ježíš Kristus na počátku křesťanského umění (414–420)

Jean-Marie Lustiger , K pochopení je třeba času. Rozhovor o Světovém dni mládeže ’97 s pařížským kardinálem (421–425)

Vladimír Neuwirth , Československo mezi dvěma světovými válkami v pohledu literárního kritika a publicisty F. X. Šaldy (426–431)

3/1997: Stvořitel nebe a země

Editorial (239–240)

Joseph Ratzinger , Důsledky víry ve stvoření (241–251)

Peter Schmidt , „Věřím v Boha, Stvořitele nebe a země“ (253–265)

Hans Urs von Balthasar , Stvoření a Trojice (266–273)

Adrienne von Speyr , Adam a Bůh (274–278)

Christoph von Schönborn , Člověk je stvořen, aby se stal Bohem (279–292)

Rio Preisner , Goethe v kleštích (293–325)

50 Kč

2/1997: Bůh – Otec milosrdenství

Editorial (113–117)

Robert Spaemann , Otázka významu slova „Bůh“ (118–135)

Rémi Brague , Rozhodující zkušenost kříže (136–152)

Ferdinand Ulrich , Bůh náš Otec (153–162)

Josef Hřebík , Zjevení Boha Otce ve Starém zákoně (163–170)

Ladislav Tichý , Bůh – náš Otec. Svědectví Nového zákona (171–181)

Hans Urs von Balthasar , Boží všemohoucnost (182–190)

Peter Henrici , Plná moc v bezmoci: moc Církve (191–197)

Antonio Sicari , Aby biskupové mohli být poslušni Ducha (198–211)

Albert Görres , Svoboda a poslušnost (212–219)

Řehoř z Nyssy , Život sv. Řehoře Thaumaturga (220–223)

František X. Halas , Slavníkovec Vojtěch – světec a historická osobnost (224–229)

Vojtěch Novotný , Etymologická poznámka (230–232)

50 Kč

1/1997: Víra

Editorial (5–8)

André Frossard , Umění věřit (9–11)

Joseph Ratzinger , Co znamená věřit (12–27)

Henri de Lubac , Křesťanská víra. Krátký úvod k Apoštolskému vyznání víry (28–37)

Ignace de la Potterie , Víra v janovských spisech (38–53)

Richard Machan , Abrahám a jeho pokolení (54–64)

Adrienne von Speyr , Boží dar (65–67)

John H. Newman , Ježíš – Původce a Dokonavatel naší víry (68–69)

Jacques Servais , Tak trvá tato trojice… (70–75)

Alberto Espezel , Kristus, střed víry (76–80)

Louis Bouyer , Jednota víry a mnohost theologií (81–93)

Roland Hureaux , Křesťanství a kultura. Úvaha o pojmu kulturní hegemonie (94–101)

Jaroslav Šerých , Víra z radosti – radost z víry. Výpověď umělce (102–105)

Vojtěch Novotný , Etymologická poznámka (106–107)

50 Kč

0/1996: Communio – program

Hans Urs von Balthasar, Modlitba za Communio (4)

Editorial (5–7)

Hans Urs von Balthasar, Communio – program (8–23)

Joseph Ratzinger, Communio – program. Po dvaceti letech (24–35)

Henri de Lubac, Společenství svatých (36–42)

Jean Daniélou, Trinitární aspekty Církve (43–47)

Jean Corbon, Modlitba v křesťanském životě (48–52)

František X. Halas, Jan Sarkander  (53–69

Výročí: Henri de Lubac 1896–1996 (70–72)

Henri de Lubac, Rozhovor o II. Vatikánském koncilu (73–104)

30 Kč

4/2012: Umírání

Editorial (5–6)

Jaroslav Brož, „Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu“: Perspektiva smrti a nového života v Pavlových listech (7–19)

Vojtěch Brož, Smrt v janovské literatuře (20–42)

Jana Maroszová, „Zanech kvasu, boj se času posledního...“: Umírání a smrt z pohledu barokních básníků (43–65)

Pavel Frývaldský, Teologie smrti a „ars moriendi“ podle Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. (66–72)

Guy Gaucher, „Nikdy nebudu vědět, jak zemřít“ – Terezie z Lisieux (73–78)

Karel Sládek – Pavel Vojtěch Kohut, „Otče, oslav své jméno“ (Jan 12, 28): Teologicko-pastorační podněty pro duchovní prožívání stáří a umírání (79–98)

Robert Spaemann, Umírání v dnešní době (99–101)

Antoine Bodar, Stáří (102–103)

Abstracts (105–108)

59 Kč